Нагоре
Нагоре

 

     
 
Завеждащ Секция по детска хирургия
 
 
Професор д-р Огнян Бранков, к.м.н.
тел./факс: 02/ 952 21 37, тел.: 02/ 9154 482
 

ИСТОРИЯ
Секцията по детска хирургия при МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" датира от 1952 г., когато е разкрито първото отделение към тогавашния Институт за бърза медицинска помощ"Н. И. Пирогов", ръководено от д-р Борис Рапонски. През 1964 г. е организирана първата Клиника по детска хирургия, състояща се от две хирургични отделения и ръководена от д-р Димитър Арнаудов, по-късно професор и доктор на медицинските науки. През 1968 г. клиниката се реорганизира в Катедра по детска хирургия към Научния институт по педиатрия при Медицинска Академия на базата на институт „Пирогов”. Първа клиника се ръководи от доц. Иван Иванчев, а втора – от доц. Асен Димитров. След основния ремонт на сградата, през 1986 г. хирургичният блок се преобразува в Трета клиника по анестезиология и реанимация, ръководена от доц. Мария Бойчева.
Като Катедра към Медицинска академия включва 14 преподаватели, които заедно с научните сътрудници и ординатори. Към Институт "Н. И. Пирогов" се интегрират в Секция по детска хирургия с три клиники. Тя се ситуира към приемно-карантинно отделение на Първа клиника.
След пенсионирането на проф. д-р Иван Иванчев през 1991 г., ръководител на Секцията е проф. Ангел Боянов, а от 2000 г. - ст.н.с. I ст. д-р Мария Михова. В същата година щатният състав на Университетската Катедра се прехвърля към болницата. Преподавателската дейност, ръководена от доц. Бранков, се осъществява от хонорувани преподователи.
Понастоящем ръководител на Секцията е доц. д-р Огнян Бранков, който е и началник на ІІ клиника.

СТРУКТУРА
Секцията се състои от 3 самостоятелно обособени клиники с 6 отделения и 1 противошокова зала. Това са Първа и Втора хирургична и Трета клиника по детска анестезиология и реанимация. Ръководен административен и научно-методичен орган е Секционният клиничен съвет, който се ръководи на функционален принцип от ръководителя на Секцията.
Кадри – 30 детски хирурзи, 19 анестезиолози, 4 педиатъра, 170 души среден и нисш медицински персонал. Началник на І клиника (за деца от 3 до 18 години) е доц. Георги Трифонов. Началник ІІ клиника (новорожденска и гръдна хирургия) е доц. Огнян Бранков. Началник ІІІ клиника е доц. Надежда Гаврилова. Към приемно отделение на І клиника е построената през 1995 г. със дарение от детската болница във Филаделфия, САЩ, първата в България детска противошокова зала с триаж за обработка на болните.
По график денонощно дежурят екипи от специалисти, които покриват спешната хирургична помощ. Плановите операции се извършват сутрин от визитиращите екипи. На денонощно разположение при нужда са хабилитираните ръководители. Те са също така и републикански консултанти. Доцент О. Бранков е Главен републикански специалист по детска хирургия.

ФУНКЦИЯ НА СЕКЦИЯТА
Секцията е утвърден Национален център по проблемите на детската хирургия и Център по комбинирана травма. Тук денонощно и безотказно се оказва специализирана и висококвалифицирана спешна, срочна и планова диагностична и лечебна дейност при деца на възраст до 18 години. Лекуват всички деца с вродени и придобити хирургични заболявания на шията, гръдния кош, корема и гениталиите. Като републикански консултативен и лечебен център в секцията се превеждат и всички най-тежко болни деца с такива заболявания от цялата страна. Съгласно сегашните постановки на Здравната каса за спешната и планова хирургична помощ няма райониране. Всеки може да се обърне към нас със или без направление от личния лекар. Лечението на децата е безплатно.
Освен баналните заболявания като слабинна или пъпна херния, кисти на тестиса, апендицит или гнойни процеси, ние сме уникален център за лечение на новородени и деца с вродени аномалии, за лечение на усложнени заболявания на белия дроб и коремната кухина, гнойни процеси на костите и меките тъкани, изолирана и съчетана коремна и гръдна травма.
Наред със Секцията по детска хирургия, в болницата „Пирогов” има и други детски звена с денонощна натовареност – травматология и ортопедия, урология, неврохирургия и термична травма.

МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ
Секцията по детска хирургия е база за обучение на студенти по медицина, както и Национален център за следдипломна квалификация на детски хирурзи и общи хирурзи, детски анестезиолози, педиатри, специалисти по спешна медицина, общо-практикуващи семейни лекари. Водещите сътрудници на секцията оказват организационно-методична и диагностично-лечебна помощ в цялата страна при деца с хирургични заболявания.
В Секцията са защитени 6 докторски и 14 кандидатски дисертации, издадени са 2 ръководства по детска хирургия, 8 монографии. Ежегодно научните кадри участват с публикации в медицинския печат, и с доклади и съобщения в научни конгреси, конференции и научни сесии у нас и в чужбина.

 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com