Завеждащ Трета детска хирургична клиника
 
 
Доц. д-р Надежда Гаврилова
тел.: 02/ 9154 280
 

Клиниката по детска анестезиология се състои от Операционен блок и Интензивно-реанимационно отделение. Тя се ръководи от доц. д-р Надежда Гаврилова. В нейната структура има две отделения: операционен сектор с 4 операционни зали и зала за събуждане и детска реанимация с разкрити 8 легла.
Персонал – 19 лекари и 55 операционни анестезиологични сестри и санитари. Началник Операционен блок е д-р Александра Салтирова, а на интензивното отделение – д-р Христо Пседерски.
Клиниката по детска анестезиология и реанимация е административна единица, която влиза в състава на функционално обособена Секция по детска хирургия в МБАЛСМ „Н. И. Пирогов".
Клиниката е специализирана за извършване на анестезиологична, реанимационна и лечебно-диагностична дейност целогодишно, 24 часа в денонощието, без почивен ден.
Анестезиологичната, диагностичната и лечебна дейности в клиниката се осъществяват от екипи под ръководството на началника на клиниката, началника на отделението и дежурния анестезиолог- реаниматор по време на дежурство, съвместно със старшите медицински сестри, лекарите, медицинските сестри и помощния персонал.
Организацията на консултативната, анестезиологичната и лечебно-диагностичната дейности на клиниката се ръководи от началника на клиниката и клиничния съвет, в състава на който влизат началниците на отделения и старшите медицински сестри.
Извършват се следните дейности при съблюдаване правилата за добра медицинска практика, съсловните етични кодекси и правата на пациента:
- спешна медицинска помощ при деца на възраст от 0 до 18 години с изолирани или съчетани травматични увреждания, остри хирургични заболявания на коремни и гръдни органи, опорно-двигателен апарат, отравяния, коми и гърчове от различно естество, както и при други по-редки нозологични единици.
- анестезия при деца с остри и хронични хирургични заболявания на коремните и гръдни органи, опорно-двигателния апарат,шията и централната нервна система.
интензивно лечение на деца с горепосочените нозологични единици някои педиатрични заболявания.
– консултативна и методична помощ в областта на детската анестезиология и интензивно лечение
– квалификация на персонала, работещ в клиниката и следдипломно обучение на специализанти по анестезиология и детска анестезиология
– научно-изследователска, внедрителска и учебно-преподавателска дейност.

 
 
     
   
© Секция по Детска Хирургия – София
Последна редакция 01.04.2012 г. www.igiboro.com